نیا باران

نیا باران نیا باران زمین جای قشنگی نیست نیا باران من از اهل زمینم خوب می دانم که گل در عقد زنبور است  ولی دل در پس زنبور نیز دارد نیا باران به حرف مانیا باران تو می بینی خیانت ها در این مجموعه ی کوچک نیا باران دلت بی اندازه می گرید ....

/ 1 نظر / 8 بازدید
سامان

اگر باران نبارد وگرنه پس چی؟ جات رو عوض کن، قشنگی های زمین رو ببین