بزرگی

کودک می گریست که چرا بزرگ نمی شوم تا بچه ها با من بازی کنند نگاهی کردم و گفتم نگران نباش بگذار بزرگ می شوی انوقت انقدر بازی ات می دهند که دیگر از بزرگ شدنت متنفر می شوی.....

/ 0 نظر / 2 بازدید