نوازشگر

نـوازشـگــر خـوبــی نـبــودیـــ ...
سفـیــد شـدنـد تـار مـوهــایـی کـه قسـمـــ خـورده بـودی بـا دنـیــا عـوضـشــانـــ نمـیــکنـیـــ ...

/ 0 نظر / 3 بازدید