دل

بــــــــــبخش 

امــــّــــــا

 

این دل‌ ........ دیگر برایِ تــــــو تــــَنگ نمی‌شود 

دیگر ......به بودنت ....نیازی ... نیست

 

دیگر ..اینجا 

در این خــــــــانه....

 

هیــــــــــچ آغوشی...به اشتیاقِ آمدنت ..گـــــــُشوده نیست 

بــــــــــبخش

 

امـــــــّا همه چیز را ....خــــــــــودت .... تمام کردی

/ 0 نظر / 7 بازدید