اندیشه

کودکی اندیشید که خدا چه می خورد چه می پوشد ،در کجا منزل دارد؟

ندا آمد که او غم بندگانش را می خورد ،گتاهانشان را می پوشد و در قلب شگسته آنان ساکن است .....

/ 1 نظر / 8 بازدید