دنیا

چوپانی پرسیدند:
دنیا را توصیف کن
گفت : وقتی پشم گوسفندان را چیدم
تنها چیری که دیدم ، یـــــــــــــک گله گــــــرگ بود...

/ 0 نظر / 2 بازدید